धूम्रा दिशः परिधयः कम्पते भूः सहाद्रिभिः ।
निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः ॥१५॥

dhūmrā diśaḥ paridhayaḥ
kampate bhūḥ sahādribhiḥ
nirghātaś ca mahāṁs tāta
sākaṁ ca stanayitnubhiḥ

 dhūmrāḥ - smoky; diśaḥ - all directions; paridhayaḥ - encirclement; kampate - throbbing; bhūḥ - the earth; saha adribhiḥ - along with the hills and mountains; nirghātaḥ - bolt from the blue; ca - also; mahān - very great; tāta - O Bhīma; sākam - with; ca - also; stanayitnubhiḥ - thundering sound without any cloud.


Text

Just see how the smoke encircles the sky. It appears that the earth and mountains are throbbing. Just hear the cloudless thunder and see the bolts from the blue.

Purport