yadyapi āpani haye prabhu balarāma
tathāpi caitanyera kare dāsa-abhimāna

 yadyapi - although; Äpani - personally; haye - is; prabhu - Lord; balarāma - Balarāma; tathāpi - still; caitanyera - of Lord ŚrÄ« Caitanya Mahāprabhu; kare - accepts; dāsa-abhimāna - conception as the eternal servant.


Text

Although Nityānanda Prabhu is none other than Balarāma Himself, He nonetheless always thinks of Himself as the eternal servant of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Purport