विपृष्ठो धृतदेवायामेक आनकदुन्दुभेः ।
शान्तिदेवात्मजा राजन् प्रशमप्रसितादयः ॥५०॥

vipṛṣṭho dhṛtadevāyām
eka ānakadundubheḥ
śāntidevātmajā rājan
praśama-prasitādayaḥ

 vipṛṣṭhaḥ - Vipṛṣṭha; dhṛtadevāyām - in the womb of the wife named Dhṛtadevā; ekaḥ - one son; ānakadundubheḥ - of Ānakadundubhi, Vasudeva; śāntidevā-ātmajāḥ - the sons of another wife, named Śāntidevā; rājan - O Mahārāja Parīkṣit; praśama-prasita-ādayaḥ - Praśama, Prasita and other sons.


Text

From the womb of Dhṛtadevā, one of the wives of Ānakadundubhi [Vasudeva], came a son named Vipṛṣṭha. The sons of Śāntidevā, another wife of Vasudeva, were Praśama, Prasita and others.

Purport