कंसा कंसवती कङ्का शूरभू राष्ट्रपालिका ।
उग्रसेनदुहितरो वसुदेवानुजस्त्रियः ॥२५॥

kaṁsā kaṁsavatī kaṅkā
śūrabhū rāṣṭrapālikā
ugrasena-duhitaro
vasudevānuja-striyaḥ

 kaṁsā - Kaṁsā; kaṁsavatī - Kaṁsavatī; kaṅkā - Kaṅkā; śūrabhū - Śūrabhū; rāṣṭrapālikā - Rāṣṭrapālikā; ugrasena-duhitaraḥ - the daughters of Ugrasena; vasudeva-anuja - of the younger brothers of Vasudeva; striyaḥ - the wives.


Text

Kaṁsā, Kaṁsavatī, Kaṅkā, Śūrabhū and Rāṣṭrapālikā were the daughters of Ugrasena. They became the wives of Vasudeva’s younger brothers.

Purport