कंसः सुनामा न्यग्रोधः कङ्कः शङ्कुः सुहूस्तथा ।
राष्ट्रपालोऽथ धृष्टिश्च तुष्टिमानौग्रसेनयः ॥२४॥

kaṁsaḥ sunāmā nyagrodhaḥ
kaṅkaḥ śaṅkuḥ suhūs tathā
rāṣṭrapālo 'tha dhṛṣṭiś ca
tuṣṭimān augrasenayaḥ

 kaṁsaḥ - Kaṁsa; sunāmā - Sunāmā; nyagrodhaḥ - Nyagrodha; kaṅkaḥ - Kaṅka; śaṅkuḥ - Śaṅku; suhūḥ - Suhū; tathā - as well as; rāṣṭrapālaḥ - Rāṣṭrapāla; atha - thereafter; dhṛṣṭiḥ - Dhṛṣṭi; ca - also; tuṣṭimān - Tuṣṭimān; augrasenayaḥ - the sons of Ugrasena.


Text

Kaṁsa, Sunāmā, Nyagrodha, Kaṅka, Śaṅku, Suhū, Rāṣṭrapāla, Dhṛṣṭi and Tuṣṭimān were the sons of Ugrasena.

Purport