कुकुरो भजमानश्च शुचिः कम्बलबर्हिषः ।
कुकुरस्य सुतो वह्निर्विलोमा तनयस्ततः ॥१९॥

kukuro bhajamānaś ca
śuciḥ kambalabarhiṣaḥ
kukurasya suto vahnir
vilomā tanayas tataḥ

 kukuraḥ - Kukura; bhajamānaḥ - Bhajamāna; ca - also; Å›uciḥ - Śuci; kambalabarhiá¹£aḥ - Kambalabarhiá¹£a; kukurasya - of Kukura; sutaḥ - a son; vahniḥ - Vahni; vilomā - Vilomā; tanayaḥ - son; tataḥ - from him (Vahni).


Text

Kukura, Bhajamāna, Śuci and Kambalabarhiṣa were the four sons of Andhaka. The son of Kukura was Vahni, and his son was Vilomā.

Purport