अङ्गवङ्गकलिङ्गाद्याः सुह्मपुण्ड्रौड्रसंज्ञिताः ।
जज्ञिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्रे महीक्षितः ॥५॥

aṅga-vaṅga-kaliṅgādyāḥ
suhma-puṇḍrauḍra-saṁjñitāḥ
jajñire dīrghatamaso
baleḥ kṣetre mahīkṣitaḥ

 aṅga - Aṅga; vaṅga - Vaṅga; kaliṅga - Kaliṅga; ādyāḥ - headed by; suhma - Suhma; puṇḍra - Puṇḍra; oḍra - Oḍra; saṁjñitāḥ - known as such; jajñire - were born; dīrghatamasaḥ - by the semen of Dīrghatama; baleḥ - of Bali; kṣetre - in the wife; mahī-kṣitaḥ - of the king of the world.


Text

By the semen of Dīrghatamā in the wife of Bali, the emperor of the world, six sons took birth, namely Aṅga, Vaṅga, Kaliṅga, Suhma, Puṇḍra and Oḍra.

Purport