श्रीशुक उवाच
अनोः सभानरश्चक्षुः परेष्णुश्च त्रयः सुताः ।
सभानरात् कालनरः सृञ्जयस्तत्सुतस्ततः ॥१॥

śrī-śuka uvāca
anoḥ sabhānaraś cakṣuḥ
pareṣṇuś ca trayaḥ sutāḥ
sabhānarāt kālanaraḥ
sṛñjayas tat-sutas tataḥ

 śrī-śukaḥ uvāca - Śrī Śukadeva Gosvāmī said; anoḥ - of Anu, the fourth of the four sons of Yayāti; sabhānaraḥ - Sabhānara; cakṣuḥ - Cakṣu; pareṣṇuḥ - Pareṣṇu; ca - also; trayaḥ - three; sutāḥ - sons; sabhānarāt - from Sabhānara; kālanaraḥ - Kālanara; sṛñjayaḥ - Sṛñjaya; tat-sutaḥ - son of Kālanara; tataḥ - thereafter.


Text

Śukadeva Gosvāmī said: Anu, the fourth son of Yayāti, had three sons, named Sabhānara, Cakṣu and Pareṣṇu. O King, from Sabhānara came a son named Kālanara, and from Kālanara came a son named Sṛñjaya.

Purport